Shippensburg, Pa.
Oct. 22, 2019
Report Supplied by Auction

Apples: 5.00-9.00 ½-bu.

Beans: 15.00-22.00 ½-bu.

Cabbage: 0.50-1.40 ea.

Cauliflower: 1.00-1.75 hd.

Cucumbers: 15.00 ½-bu.

Onions: 8.00-16.00 ½-bu.

Peppers: 4.00-7.00 ½-bu.

Potatoes: 8.00-10.00 ½-bu.

Red Beets: 8.00-12.00 ½-bu.

Squash: 4.00-9.00 ½-bu.

Sweet Corn: 3.00-4.00 doz.

Tomatoes: 13.00-31.00 ½-bu.

Zucchini: 9.00-12.00 ½-bu.

Mums: 2.00-3.50 ea.

Pumpkins: 0.10-1.50 ea; JB Little: 3.00-9.00 ½-bu.

Gourds: 3.00-5.00 ½-bu.