Shippensburg, Pa.
Sept. 10, 2019
Report Supplied by Auction

Beans: 15.00-24.00 ½-bu; Lima: 31.00 ½-bu.

Apples: 5.00-16.00 ½-bu.

Broccoli: 1.50-2.40 hd.

Cabbage: 0.75-1.00 hd.

Cantaloupes: 0.50-2.50 ea.

Cucumbers: 12.00-16.00 ½-bu.

Eggplant: 2.00-6.00 ½-bu.

Onions: 7.00-10.00 ½-bu.

Peaches: 6.00-14.00 ½-bu.

Pears: 10.00-16.00 ½-bu.

Peppers: 6.00-14.00 ½-bu.

Potatoes: 12.00-13.00 50-lb.

Sweet Potatoes: 3.00-12.00 ½-bu.

Red Beets: 9.00-17.00 ½-bu.

Squash: 6.00-14.00 ½-bu.

Sweet Corn: 2.75-3.75 doz.

Tomatoes: 11.00-27.00 ½-bu; Cherry: 15.00-22.00 flat.

Watermelons: 2.50-3.00 ea.

Zucchini: 15.00-20.00 ½-bu.

Hanging Baskets: 5.00-13.00 ea.

Planters: 12.00-21.00 ea.

Mums: 2.00-5.75 ea.

Pumpkins: 1.75-3.75 ea.

Gourds: 9.00-10.00 ½-bu.

Indian Corn: 2.50-3.00 bunch.